Menu

 

Vedtekter for Norsk Resuscitasjonsråd (NRR)

 

Mandat

Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) er et faglig nasjonalt referanseorgan i spørsmål om gjenoppliving av nyfødte, barn og voksne.  Styret i NRR består av valgte representanter fra Den Norske Legeforening sine spesialforeninger Norsk Anestesiologisk Forening, Norsk Cardiologisk Selskap og Norsk Barnelegeforening. NRR styret består i tillegg av valgte representanter fra NRR sitt Landsmøte. Norsk Anestesiologisk Forening, Norsk Cardiologisk Selskap og Norsk Barnelegeforening har intet økonomisk ansvar for NRR.

 

NRR utgjør Norges faglige representasjon i de internasjonale fagrådene European Resuscitation Council (ERC) og International Liason Committe on Resuscitation (ILCOR).

 

Formål

NRR sitt hovedformål er kontinuerlig å arbeide for økt kunnskap i befolkningen i gjenoppliving av barn og voksne, med mål om bedret pasientbehandling og økt overlevelse. Med gjenoppliving menes ethvert medisinsk tiltak som gjøres på en akutt kritisk syk eller skadd pasient som har fått eller er i ferd med å få sirkulasjonsstans (hjertestans), med mål om å berge liv og helse. Hovedformålet oppfylles primært ved å legge faglige premisser for og fremme forsvarlighet av pasientbehandling og undervisning i basal og avansert hjerte-lungeredning (HLR), både i og utenfor sykehus. Målgruppen er både legfolk og helsepersonell. NRR samarbeider nært med Norsk Førstehjelpsråd (NFR) for å fremme dette arbeidet.

 

NRR sin virksomhet er ideell og av ikke-økonomisk karakter. NRR er en non-profit organisasjon.

 

NRR sin kjernevirksomhet

 • Fastsette forsvarlige faglig baserte nasjonale standarder for gjenoppliving.

 

 • Holde seg orientert om nasjonale og internasjonale forskningsresultater og internasjonale retningslinjer for basal og avansert HLR av nyfødte, barn og voksne.

 

 • Delta i internasjonalt samarbeid om forskning og utvikling av retningslinjer for basal og avansert HLR.

 

 • Utvikle norske behandlingsprotokoller innen hjertestansbehandling, evt. med begrunnede modifikasjoner i forhold til internasjonale retningslinjer.

 

 • Arbeide for at det utvikles faglig forsvarlige og standardiserte læreprogrammer i gjenoppliving både for helsepersonell og legfolk.

 

 • Føre et nasjonalt register som dokumenterer
 • utbredelsen av læreprogrammer godkjent av NRR
 • undervisning/kurs som avholdes i henhold til anbefalte læreprogrammer
 • personer med delegert myndighet til å utøve AHLR i henhold til godkjent opplæring
 • instruktører som er godkjent i henhold til instruktørkrav fra NRR

 

 • Bidra faglig til utvikling og drift av et nasjonalt register for pre- og in-hospital hjertestans

 

 • Arrangere relevante kurs, evt. i samarbeid med andre når dette er formålstjenlig

 

 • Tilstrebe et bredt samarbeid med andre organisasjoner om formålet

 

Organisering av NRR

NRR ledes av et valgt styre.

 

Daglig drift

Styreleder har ansvaret for den daglige drift av NRR og rapporterer til styret om denne virksomheten. Styreleder har fullmakt til å gjøre daglige beslutninger om virksomheten, inkludert beslutninger om bruk av NRR sine økonomiske midler innenfor gjeldende rammer.  Styreleder kan delegere deler av ansvaret videre.

 

Styret

Styret skal bestå av personer med relevant kompetanse og erfaring ift. kjernevirksomheten:   

 • Norsk Cardiologisk Selskap velger 2 representanter (med personlige vararepresentanter)
 • Norsk Anestesiologisk Forening velger 2 representanter (med personlige vararepresentanter)
 • Norsk Barnelegeforening velger 2 representanter (med personlige vararepresentanter)
 • Norsk Førstehjelpsråd inviteres til å velge 1 representant (med personlig vararepresentant)
 • Helseforetakenes HLR koordinatorforum inviteres til å velge 1 representant (med personlig vararepresentant)
 • NRR Landsmøte velger 2 frie styrerepresentanter, fortrinnsvis med helsefaglig bakgrunn (med personlige vararepresentanter).

Dessuten kan følgende inviteres til å stille med én fast observatør på styremøter:

 • Norsk Førstehjelpsråd
 • Norsk Samfunnsmedisinsk Forening (NORSAM)
 • Norsk forening for Allmennmedisin (NFA)
 • Nasjonal Kompetansetjeneste for Prehospital Akuttmedisin (NAKOS)

 

Styret kan opprette og eie næringsdrivende virksomhet (stiftelser eller aksjeselskap) for formålet. 

Medlemmer av NRR sitt sekretariat kan gis fulle rettigheter som observatører under NRR sine styremøter uten forhåndsgodkjenning. Andre personer enn overnevnte kan gis status som observatør under enkelte styremøter forutsatt at det godkjennes av styret før eller ved møtestart i hvert enkelt tilfelle.  Observatører har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. 

 

Vedtak i styret ansees bindende etter simpel flertallsvotering i styret. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.  Styret fastsetter møtetidspunkt og saksliste.

Styreleder: Styret velger selv sin leder. Leder trenger ikke være et valgt styremedlem. Styreleder bør fortrinnsvis sitte minst to år, men ikke lenger enn maksimalt fem år.

Sekretariat: Styret kan knytte til seg et sekretariat. Sekretariatet forbereder saker til styremøte og Landsmøte. Sekretariat har det løpende ansvar for å ivareta NRR sine bankkonti og legge fram regnskap og budsjett for styret. Oppgavefordeling i sekretariatet ivaretas løpende av styreleder eller den vedkommende delegerer dette til. Minst en i sekretariatet bør ha generelt administrativt ansvar (sekretær) og minst en bør ha ansvar for koordinering og oppfølgning av kursvirksomhet.

NRR Landsmøte: Styret kaller inn til NRR Landsmøte minst hvert annet år, og ellers etter behov. Medlemmer i NRR skal innkalles med post eller e-post senest fire uker på forhånd.  NRR-medlemmer som møter på landsmøtet er stemmeberettiget, forutsatt at medlemsavgift for gjeldende periode er mottatt av NRR ved møtestart. Landsmøtet skal velge:

 • to frie styrerepresentanter, fortrinnsvis med helsefaglig bakgrunn (med personlige vararepresentanter)
 • to medlemmer til valgkomiteen

Valgkomité: NRR Landsmøte velger to medlemmer til NRR Valgkomite. Valgkomiteen konstituerer seg selv og kan anbefale valg av styremedlemmer overfor NRR Landsmøte.  Normal funksjonstid i valgkomiteen er inntil fem år. 

Tverrfaglige arbeidsgrupper: Styret kan etablere permanente eller midlertidige tverrfaglige arbeidsgrupper for eksempel i forbindelse med kursutvikling eller for spesielle/aktuelle problemstillinger eller prosjekter. 

Medlemskap: Alle voksne norske statsborgere eller utlendinger med oppholdstillatelse i Norge kan tegne individuelt medlemskap i NRR.  Styret fastsetter prisen på medlemskap og medlemsfordeler.  Styret fastsetter regler for kollektive medlemskap.

Årsrapport vedlagt revidert regnskap oversendes Norsk Anestesiologisk Forening, Norsk Cardiologisk Selskap, Norsk Barnelegeforening og andre deltagende organisasjoner på forespørsel.

NRR sin adresse og registrering: NRR skal være registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer og med den adressen som styret bestemmer.   

Signaturberettiget er den styret velger til å inneha dette ansvaret. I utgangspunktet er dette styreleder.

Endring av vedtektene. Forslag til endringer av NRR sine vedtekter skal foreligges NRR styret og godkjennes av dette minst 2 uker i forkant av Landsmøtet. Vedtektsendringer skal endelig godkjennes av NRR Landsmøte.

Oppløsning: NRR Landsmøte kan vedta avvikling av Norsk Resuscitasjonsråd med 3/4 flertall forutsatt at forslaget først er lagt frem av styret og på forhånd godkjent av Norsk Anestesiologisk Forening, Norsk Cardiologisk Selskap og Norske Barnelegeforening.  Eventuelle gjenstående midler skal tilfalle formålet og den/de Landsmøtet bestemmer.   

 

 - Vedtektene er vedtatt på NRRs landsmøte på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport den 19. september 2016.