Menu

Det offentlige hjertestarterregisteret

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at det skal opprettes et hjertestarterregister (AED-register) i offentlig regi.
Helsedirektoratet ga Nasjonal kompetansetjeneste for prehospitale akuttmedisin (NAKOS) oppdraget med å opprette et nasjonalt register.

Registret opprettes primært for bruk i landets AMK-sentraler, som ved hjelp av registeret kan koordinere bruke av tilgjengelige hjertestartere sammen med den ordinære utkallingen av ambulanser. 

All informasjon om det offentlige registeret blir sendt ut fra NAKOS.