Menu

Nasjonal dugnad for å redde liv – registrer hjertestartere på www.113.no

Helse- og omsorgsdepartementet har fått opprettet et offentlig hjertestarterregister på www.113.no Registeret ble lansert 3. april 2017 av Helseminister Bent Høie. Nærmere 2500 hjertestartere er allerede synlige i registeret.

 

Bruk i AMK

Hovedfunksjonen skal være bruk opp mot AMK-sentralene. Ved å aktivere allerede utplasserte hjertestartere vil man kunne redusere tiden før første defibrillering (støt) og dette kan øke overlevelsesmuligheten for pasienter med hjertestans.

 

Norge har i dag mange tusen hjertestartere gjennom offentlige og private eiere, det anslås et tall mellom 20 000-30 000 solgte hjertestartere her i landet. Ved å samle kunnskap om plassering og tilgang til disse i et felles register, vil publikums bruk av hjertestartere ved akuttmedisinske hendelser øke. Tidlig defibrillering med hjertestarter er et tiltak publikum kan gjøre og sammen med tidlig hjerte-lungeredning vil det bedre overlevelsen ved plutselig hjertestans utenfor sykehus.  I anbefalingene fra Norsk Resuscitasjonsråd og Norsk Førstehjelpsråd om opplæring i førstehjelp og hjerte-lungeredning, inngår bruken av hjertestarter på grunnleggende nivå, altså som noe alle bør lære seg.

 

Både eiere av hjertestartere og offentligheten forventer at disse opplysningene er tilgjengelige for AMK. For at AMK skal vurdere bruken av private defibrillatorer, er det flere betingelser som må være oppfylt med tanke på tilgjengelighet og opplysningenes troverdighet. 

Cirka 5000 av hjertestarterne som er registrert, er dessverre ikke synlige på den offentlige siden, da informasjonen er ufullstendig og ikke god nok til at AMK kan benytte den. Dette må oppdateres og godkjennes av den enkelte eier, før de kan nyttiggjøres i registeret.

 

«Sammen redder vi liv»

Hjertestarterregisteret er en del av den nasjonale dugnaden ”Sammen redder vi liv” som ble lansert 21. februar 2017. Målet er å redde 200 flere liv årlig i Norge, ved økt fokus på førstehjelp og livreddende tiltak i samfunnet. Det må en nasjonal dugnad til også i Hjertestarterregisteret;

- få inn flere registrerte hjertestartere

- få kvalitetssikret hjertestarterne i registeret

 

Utsendelse av informasjon

Helsedirektoratet har gitt Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) oppdraget med å opprette et nasjonalt register over utplasserte hjertestartere. Det er kun dette offentlige registeret AMK vil benytte ved prehospital hjertestans. All informasjon om det offentlige registeret vil sendes ut fra NAKOS.  Det finnes flere registre som driftes av andre aktører. NAKOS arbeider med å få i stand et samarbeid med allerede eksisterende registre. Det offentlige registeret legger stor vekt på ikke å drive noen form for kommersiell virksomhet og vil ikke ha noen form for salg av utstyr eller kurs tilknyttet registeret.