NRR sin kjernevirksomhet

Norsk Resuscitasjonsråd (NRR)

Vedtekter for Norsk Resuscitasjonsråd

Mandat

Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) er et faglig nasjonalt referanseorgan i spørsmål om gjenoppliving av nyfødte, barn og voksne. Styret i NRR består av valgte representanter fra Den Norske Legeforening sine spesialforeninger Norsk Anestesiologisk Forening, Norsk Cardiologisk Selskap og Norsk Barnelegeforening. NRR styret består i tillegg av valgte representanter fra NRR sitt Landsmøte. Norsk Anestesiologisk Forening, Norsk Cardiologisk Selskap og Norsk Barnelegeforening har intet økonomisk ansvar for NRR.


NRR utgjør Norges faglige representasjon i de internasjonale fagrådene European Resuscitation Council (ERC) og International Liason Committe on Resuscitation (ILCOR).

Formål

NRR sitt hovedformål er kontinuerlig å arbeide for økt kunnskap i befolkningen i gjenoppliving av barn og voksne, med mål om bedret pasientbehandling og økt overlevelse. Med gjenoppliving menes ethvert medisinsk tiltak som gjøres på en akutt kritisk syk eller skadd pasient som har fått eller er i ferd med å få sirkulasjonsstans (hjertestans), med mål om å berge liv og helse.


Hovedformålet oppfylles primært ved å legge faglige premisser for og fremme forsvarlighet av pasientbehandling og undervisning i basal og avansert hjerte-lungeredning (HLR), både i og utenfor sykehus. Målgruppen er både legfolk og helsepersonell. NRR samarbeider nært med Norsk Førstehjelpsråd (NFR) for å fremme dette arbeidet.


NRR sin virksomhet er ideell og av ikke-økonomisk karakter. NRR er en non-profit organisasjon.

NRR sin kjernevirksomhet

Fastsette faglige retningslinjer for grunnleggende og avansert gjenoppliving av nyfødte, barn og voksne, basert på internasjonale retningslinjer og gjeldende praksis i Norge.

Utvikle og forvalte standardisert opplæring / kurs innen gjenoppliving av nyfødte, barn og voksne for et bredt spekter av målgrupper.

Bidra med kunnskapsformidling om gjenoppliving og relaterte akuttmedisinske temaer til et bredt spekter av målgrupper.

Arrangere relevante utøverkurs eller instruktørkurs innen gjenoppliving av nyfødte, barn og voksne.

Forvalte en kontinuerlig oversikt over instruktører og hovedinstruktører som er godkjente i henhold til krav fra NRR.

Organisering av NRR - Daglig drift

Styreleder har ansvaret for den daglige drift av NRR og rapporterer til styret om denne virksomheten. Styreleder har fullmakt til å gjøre daglige beslutninger om virksomheten, inkludert beslutninger om bruk av NRR sine økonomiske midler innenfor gjeldende rammer. Styreleder kan delegere deler av ansvaret videre.

Styret

Styret skal bestå av personer med relevant kompetanse og erfaring ift. kjernevirksomheten:

Norsk Cardiologisk Selskap velger 2 representanter
(med personlige vararepresentanter)

Norsk Anestesiologisk Forening velger 2 representanter
(med personlige vararepresentanter)

Norsk Barnelegeforening velger 2 representanter
(med personlige vararepresentanter)

Norsk Allmennmedisinsk Forening velger 1 representant
(med personlig vararepresentant)

Norsk Førstehjelpsråd inviteres til å velge 1 representant
(med personlig vararepresentant)

Helseforetakenes HLR koordinatorforum inviteres til å velge 1 representant
(med personlig vararepresentant)

NRR Landsmøte velger 2 styrerepresentanter
(med personlige vararepresentanter)

Samarbeidspartnere kan inviteres av styret til å stille som observatører på styremøter forutsatt at det godkjennes av styret ved møtestart eller er hjemlet i tidligere styrevedtak. Observatører har ikke stemmerett.

Styret kan opprette og eie næringsdrivende virksomhet (stiftelser eller aksjeselskap) for formålet.

Vedtak i styret ansees bindende etter simpel flertallsvotering i styret. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Styret fastsetter møtetidspunkt og saksliste.

Styreleder

Styret velger styrets leder, nestleder og den til enhver tid gjeldende organisasjonsform for NRR. Styret kan velge organisasjonens daglige leder utenfor styret om det er behov for det.

Sekretariat:
Styret kan knytte til seg et sekretariat. Sekretariatet forbereder saker til styremøte og Landsmøte. Sekretariat har det løpende ansvar for å ivareta NRR sine bankkonti og legge fram regnskap og budsjett for styret. Oppgavefordeling i sekretariatet ivaretas løpende av styreleder eller den vedkommende delegerer dette til. Minst en i sekretariatet bør ha generelt administrativt ansvar (sekretær) og minst en bør ha ansvar for koordinering og oppfølgning av kursvirksomhet.

NRR Landsmøte:
Styret kaller inn til NRR Landsmøte minst hvert annet år, og ellers etter behov. Medlemmer i NRR skal innkalles med post eller e-post senest fire uker på forhånd. NRR-medlemmer som møter på landsmøtet er stemmeberettiget, forutsatt at medlemsavgift for gjeldende periode er mottatt av NRR ved møtestart. Landsmøtet skal velge:

to frie styrerepresentanter (med vararepresentanter)
to medlemmer til valgkomiteen

Valgkomité:
NRR Landsmøte velger to medlemmer til NRR Valgkomite. Valgkomiteen konstituerer seg selv og kan anbefale valg av styremedlemmer overfor NRR Landsmøte. Normal funksjonstid i valgkomiteen er inntil fem år.

 

Support

Trenger du hjelp med portalen, send en mail til support@nrr.org

Support

Copyright © 2024 Norsk Resuscitasjonsråd